Take a fresh look at your lifestyle.

۴۰ نمونه عالی از پیام های تسلیت برای درگذشت پدر فارسی و انگلیسی

پیدا کردن کلمات مناسب، هنگامی که فردی پدرش را از دست میدهد، میتواند دشوار باشد. به نظر می رسد که در این زمان سوگواری و اندوه هیچ چیز نمی تواند شما را آرام کند. در اینجا چند پیام تسلیت عالی برای درگذشت پدر آورده شده است، که شما را تشویق میکنند کلماتی را پیدا کنید که بتوانید با فرد عزادار به اشتراک بگذارید.

مجموعه ای از پیام ها و استوری ها و کپشن زیبا برای تسلیت درگذشت پدر

 

• The lessons taught by a father as loving and wise as yours will last a lifetime. May you always feel his presence in your heart.

 • دروسی که پدری دانا و دوست داشتنی همچون پدر شما، از خود به جا گذاشته اند ماندگار خواهند شد. باشد که همیشه حضور او را در قلب خود احساس کنید.

 

• You were blessed to have a father so special and caring. His memory will live forever in our hearts.

 • شما موهبت داشتن پدری خاص و دلسوز را داشته اید. خاطره او برای همیشه در قلوب ما زنده خواهد بود.

 

• We’re thinking of you in your hour of grief. The kind, selfless nature of your father made him a joy to be around.

 • در این زمان اندوه، به یادتان هستیم. روحیه مهربان و پرخلوص پدر شما همیشه شادی بخش اطرافیانش بود.

• We were so honored to know your father. He was a truly wonderful man who will live on in our memories forever.

 • ما از اینکه پدرتان را می شناختیم بسیار مفتخر بودیم. او مردی بسیار شگفت انگیز بود که برای همیشه در خاطر ما زنده خواهد ماند.

 

• Thinking of you in your time of loss. May the lessons your father gave you last a lifetime, and may you always feel his spirit nearby.

 • در این زمان سوگواری به یادتان هستیم. باشد که درس هایی که پدرتان برای شما به جا گذاشته است، یک عمر باقی بماند، و باشد که همواره وجود او را در نزدیکیتان احساس کنید.

 

• In times of loss and sadness, let the memories of your wonderful father bring you comfort. He was a truly special man.

 • باشد که در این زمان غم و اندوه، خاطرات بی نظیر پدرتان آرامش بخش شما باشد. او حقیقتا انسانی خاص بود.

 

• The guiding light of a father’s wisdom is a gift that lasts forever. We’re so sorry for your loss, and we’re praying for you during this time of grief.

 • خرد یک پدر، چراغ راهنمایی است که تا ابد ماندگار خواهد بود. از اندوه شما عمیقا متاسفیم و در این زمان سوگواری، در دعاهایمان به یادتان هستیم.

 

• Your father was an incredibly warm and caring spirit. As you grieve, please take comfort knowing that this very special man touched the hearts of so many.

 • پدر شما وجودی فوق العاده گرم و دلسوز بود. در این زمان سوگواری، لطفاً بدانید که این مرد بسیار ویژه، در طول زندگی خود قلوب افراد بسیاری را لمس کرد.

 

• Your father left a permanent imprint on the hearts of everyone who had the pleasure of knowing him. He will be greatly missed.

 • پدر شما بر روی قلب هرکسی که افتخار شناخت او را داشت، اثری دائمی به جا گذاشت. جای او بسیار در میانمان خالی خواهد بود.

 

• There are no words that can describe what a truly beautiful soul your father had. He was a very special man and we’re so sorry for your loss.

 • هیچ کلمه ای وجود ندارد که بتواند روح حقیقتا زیبای پدرتان را توصیف کند. او انسانی بسیار به خصوص بود. از این سوگ شما عمیقا متاسفیم.

 

• Every once in a while, God blesses us with a very special person, and our lives are changed forever. Please know that we share your sadness as you say goodbye to your loving father.

 • هر چند وقت یکبار، خداوند موهبت حضور فردی بسیار ویژه را در میانمان به ما عطا میکند که به وسیله او زندگیمان برای همیشه دستخوش تغییر میشود. لطفا بدانید که در زمان خداحافظی با پدر مهربانتان، در غم شما شریک هستیم.

 

• After all the prayers have been said and the memorial flowers have faded, your father’s warm and giving spirit will live on in all of our hearts.

 • حتی بعد از آنکه تمام دعاها خوانده شوند و گل های یابود از دید خارج شوند، روح گرم و بخشنده ی پدر شما تا ابد در قلب همه ما زنده خواهد بود.

 

• May you see your father’s wisdom in all that you do, and recognize his kindness in your own heart. May you always feel him with you.

 • باشد که در هر آنچه انجام میدهید ناظر به خرد و دانایی پدرتان باشید، و محبت او را در قلبتان حس کنید. باشد که همیشه حضور او را در کنار خود حس کنید.

 

• A father’s love is a never-ending gift. May you forever feel his light shining down on you from Heaven.

 • عشق پدر، هدیه ای بی پایان است. باشد که تا ابد احساس کنید که نور وجود او از بهشت ​​بر شما می تابد.

 

• We are praying for our dear friend in your time of sorrow. Your father was a gift and a light that will shine on this earth forever.

 • در این زمان غم و اندوه، برای دوست عزیزمان دعا می کنیم. پدر شما هدیه و نوری بود که برای همیشه در این زمین را نورانی میکند.

تسلیت درگذشت پدر• The love of a father can never be replaced, and it can never be lost. Your father was so proud of you, and I know he’s looking down on you from Heaven now.

 • هیچ چیزی جای عشق پدر را نمیگیرد، و این عشق هرگز از بین نمیرود. پدرتان به شما بسیار افتخار می کرد، و من می دانم که او اکنون از بهشت به شما ناظر است.

 

• Your father had a wonderful sense of humor and always knew how to make us smile. We are going to miss him greatly.

 • پدر شما روحیه شوخ طبعانه بی نظیری داشت و همیشه می دانست که چگونه باعث شود ما لبخند بزنیم. بسیار دلتنگ او خواهیم بود.

 

• Nobody could light up a room the way your father could. We’re going to miss him at our gatherings, but we’re so blessed to still have him in our hearts.

 • هیچ کس نمیتوانست مثل پدر شما شادی و نور را در فضا پخش کند. در مجالسمان بسیار دلتنگ او خواهیم بود، اما خوشحالیم که هنوز حضور او را در قلبمان داریم.

 

• Not a day goes by where we don’t miss your wonderful father. We’re praying that you can find strength and healing in the memories he leaves behind.

 • روزی نمی گذرد که دلتنگ پدرتان نباشیم. دعا می کنیم که در خاطراتی که او به جا گذاشته است، قدرت و التیام ب.یابید

 

• Your father was so dearly loved, and you’re in our hearts now as you grieve. Take comfort in all of the wonderful memories you have.

 • پدر شما بسیار دوست داشتنی بود. اکنون در این زمان غم و اندوه در قلب ما هستید. باشد که در تمام خاطرات شگفت انگیزی که از پدرتان دارید، آرامش قلب یابید.

 

• A father is someone who teaches us the meaning of courage, strength, and love. We see these wonderful traits in you every day. He truly was a wonderful man.

 • پدر، کسی است که معنای شجاعت ، قدرت و عشق را به ما می‌آموزد. ما هر روز این صفات شگفت انگیز را در شما می بینیم. او حقیقتا مرد فوق العاده ای بود.

 

• Once the funeral is over and the prayers have all been said, know that we are still keeping you in our hearts as you mourn the loss of your amazing father.

 • پس از اتمام مراسم خاکسپاری و اقامه نماز، بدانید که به هنگام سوگواری برای از دست دادن پدر بی نظیرتان، همچنان در قلب ما خواهید بود.

 

• A father’s wisdom is a voice that lives in our hearts forever. Even though he’s gone, take comfort in all of the gifts that he gave you, and know that he’s still looking down on you.

 • خرد و دانایی پدر، نوایی است که برای همیشه در قلب ما زنده خواهد بود. حتی با این وجود که او از میانمان رفته است، در هدایایی که او از خود برایتان به جا گذاشته است آرامش قلب یابید. بدانید که او همواره بر شما ناظر است.

 

• We’re so sorry to hear about the loss of your father. He had a contagious smile, and his laughter brightened up the room.

 • از شنیدن خبر از دست دادن پدرتان بسیار متاسف شدیم. او لبخندی مسری داشت و خنده اش فضا را روشنی میبخشید. ما بسیار متاسفیم که از دست دادن پدرتان شنیدیم. لبخندی مسری داشت و خنده اش اتاق را روشن کرد.

 

• Please accept our prayers and our love as you mourn the loss of your wonderful father. He was so very special to all of us.

 • لطفاً به هنگام سوگواری برای پدر بی نظیرتان، دعاها و محبت ما را پذیرا باشید. او برای ما فردی به خصوص بود.

 

• I will always remember how compassionate and warm your father was. Please know that you’re in my prayers.

 • همیشه روحیه دلسوز و گرم پدرتان را به یاد خواهم داشت. لطفاً بدانید که در دعاهایم به یادتان هستم.

 

• Please accept my condolences on the loss of your beautiful father. He was larger than life, and I’ll always remember all he did for those around him.

 • لطفا تسلیت من را برای از دست دادن پدر خوبتان پذیرا باشید. او از این زندگی فراتر بود، و من همواره آنچه را که او برای اطرافیان انجام میداد به یاد می آورم.

 

• We remember a very special man. Your father was one of the most wonderful people we ever had the honor of meeting, and we’re so sorry for your loss.

 • ما مردی بسیار خاص را به یاد خواهیم داشت. پدر شما یکی از شگفت انگیزترین افرادی بود که ما تا به حال افتخار دیدنش را داشته ایم و از سوگ شما بسیار متاسفیم.

 

• As we say goodbye to your father, we remember what a special and warm man he was. We are so sorry for your loss.

 • به هنگام خداحافظی از پدرتان، به یاد خواهیم داشت که او چه انسان خاص و خونگرمی بود. ما از سوگ شما بسیار متاسفیم.

 

• You’re in our prayers as you say goodbye to your father. May you find healing and comfort during this sorrowful time.

 • به هنگام خداحافظی با پدرتان، در دعاهایمان به یادتان هستیم. باشد که در این مدت سوگواری، التیام و آسایش پیدا کنید.

 

• May you always hear your father’s words of wisdom guiding you, and may you always feel his love everywhere you go.

 • باشد که همیشه سخنان خردمندانه پدرتان را بشنوید که شما ها راهنمایی میکند، و باشد که همیشه در هر کجا که هستید عشق او را احساس کنید.

 

• Your father loved you so much and was so very proud of you. I pray that you’ll find comfort in his memories and feel his warmth everywhere you go.

 • پدرت تو را بسیار دوست داشت و به تو افتخار میکرد. دعا میکنم که با یاد آوری خاطرات او، آرامش یابی و گرمای وجود او را در هر کجا که هستی، احساس کنی.

 

• I have always admired your father’s patience and compassion. You’re in my prayers during this very sorrowful time.

 • من همیشه صبر و شفقت پدر شما را تحسین کرده ام. در این زمان سوگواری، در دعاهایم به یادتان هستم.

 

• A father is a source of protection and light long after his time on earth is done. May you always feel his love, and know that he is looking down on you from Heaven.

 • یک پدر، تا مدت ها پس از این که زمان زندگی اش بر روی این زمین تمام شود نیر، منبع محافظت و نور است. باشد که همیشه عشق او را احساس کنید، و بدانید که او از بهشت ​​به شما می نگرد.

 

• Your father was the most wonderful man we have the privilege of knowing. Even though he’s no longer on this earth, his laughter and big spirit will be with us forever.

 • پدر شما شگفت انگیزترین مردی بود که ما امتیاز شناخت او را داشته ایم. حتی اگر او دیگر بر روی این زمین نیست ، خنده های او و روح بزرگ او برای همیشه در کنار ما خواهد بود.

 

• To my friend during your time of incredible sadness. I was so sorry to hear about the passing of your father. Please know that you’re in my prayers.

 • تقدیم به دوستم، در این زمان غم و اندوه باورنکردنی. از شنیدن خبر درگذشت پدرت بسیار متاسفم. لطفاً بدان که در دعاهایم به یاد تو هستم.

 

• Your father was the first one to offer help when he saw someone in need. We were so blessed to know him while he was here. Please accept our sincere condolences.

 • هنگام دیدن فردی نیازمند، پدر شما اولین کسی بود که به کمک او میشتافت. موبهت عظیمی شامل حال ما شده است که در زمان حضورش، او را شناختیم. لطفا تسلیت خالصانه ما را بپذیرید.

 

• As we say goodbye to this wonderful man, we keep him in our hearts forever. Your father was a blessing and a light.

 • در زمان خداحافظی با این مرد بزرگ، ما او را برای همیشه در قلب خود نگاه خواهیم داشت. پدر شما یک موهبت، و یک نور بود.

 

• A father is someone who can never be replaced. He shapes who we are, and he makes us brave enough to face the world. Please accept our sincere condolences during this tremendously sad time.

 • پدر کسی است که هیچ کسی نمیتواند جای او را بگیرد. او شخصیت ما را شکل می دهد، و ما را به اندازه کافی شجاع می کند تا با جهان روبرو شویم. لطفا در این زمان اندوه، تسلیت صمیمانه ما را بپذیرید.

 

• In times of great sadness, look back and take comfort in all of the beautiful memories you made. We are so sorry to hear about the loss of your father.

 • در زمان این غم و اندوه بزرگ، به گذشته ناظر باشید و در خاطرات زیبایی که با او ساخته اید، آرامش قلب خود را بازیابید. از شنیدن خبر درگذشت پدرتان بسیار متاسف شدیم.

تسلیت درگذشت پدر

برخی از بهترین نقل قول های بزرگان، که میتوان در کارت تسلیت نوشت:

 

“Flowers grow out of dark moments.”

“گلها از درون لحظات تاریک رشد می کنند.”

– کوریتا کنت

 

“For some moments in life there are no words.”

“برای توصیف برخی از لحظات زندگی، هیچ کلمه ای وجود ندارد.”

– دیوید سلتزر

 

“Whoever you hold in the heart of you, is forever and always a part of you. ”

“هرکسی که شما او را در قلب خود نگاه دارید، برای همیشه و همیشه بخشی از شما خواهد بود. ”

– روسیتر ریموند

 

“What we have once enjoyed we can never lose; all that we deeply love becomes a part of us.”

“آنچه زمانی از آن لذت برده ایم را هرگز نمیتوانیم از دست بدهیم. هرآنچه عمیقا دوست داشته باشیم، به بخشی از ما تبدیل خواهد شد.”

– هلن کلر

 

“What the caterpillar calls the end of the world, the master calls a butterfly.”

“آنچه در نظر کرم ابریشم پایان جهان است، در نظر پروردگار، پروانه شدن است.”

– ریچارد باخ

مگ تک

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.